Minnesota-hoito

Minnesotahoito on todistetusti tehokas tapa hoitaa alkoholismia. Hoitomallilla on pitkä historia ja Fria-klinikan henkilökunnalla vahva ammattitaito sen toteuttamisessa eettisesti, tehokkaasti ja hoidossa olevaa henkilöä kunnioittaen.

Minnesota-hoito tai Minnesotamalli ovat yleistermi hoitofilosofialle ja jokaisella hoitomallia toteuttavalla yksiköllä on omia erityispiirteitään. Hoitopaikkojen välillä on yhtäläisyyksiä, mutta myös merkittäviä eroja, jotka vaikuttavat hoidon sisältöön ja laatuun.

Minnesota-hoidon historiaa

Nimi Minnesota-malli tai Minnesotahoito viittaa hoitofilosofian syntysijoille. Hoitomalli alkoi rakentua Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa, kun kolmessa erillisessä hoitolaitoksessa käynnistettiin vuosina 1948–1950 toisistaan riippumattomat päihdepotilaiden hoitokokeilut. (Anderson, 1981)

Näiden erillisten hoitokokeilujen lisäksi Wilmarin valtionsairaalassa alettiin kehittämään ammatillisessa psykiatrisessa hoidossa alkoholismin hoito-ohjelmaa, joissa hyödynnettiin raitistuneita alkoholisteja ammattilaisten rinnalla. Nämä polut kulkivat aluksi omina projekteinaan, kunnes niiden välille alkoi muodostua yhteistyösiteitä. Näin tapahtui varsinkin Hazeldenin ja Wilmarin valtionsairaalan välillä. (Anderson, 1981; McElrath, 1987)

Samaan aikaan hoitomallin rakentumisen kanssa yhteiskunnan suhtautuminen alkoholismiin sairautena alkoi muuttumaan. Amerikan psykiatrinen yhdistys (American Psyciathric Association, APA) julkaisi vuonna 1952 DSM-tautiluokitusjärjestelmän, jossa alkoholismi oli luokiteltu ensimmäistä kertaa sairaudeksi. Tuossa vaiheessa alkoholismi oli luokituksessa sosiopaattisen persoonallisuushäiriön alaluokkana, mutta 1980 julkaistussa DSM-tautiluokituksen kolmannessa versiossa päihderiippuvuus oli määritelty primääriseksi sairaudeksi, jolla on omat diagnostiset kriteerinsä. Kuitenkin jo vuonna 1952 tehty sairauden luokitus muutti suhtautumista alkoholismiin. Aikaisemmin päihdeongelmiin oli suhtauduttu moraalisesta näkökulmasta ja yhteiskunnan rooli oli nähty eräänlaisena kurinpitäjänä. Monissa maissa oli esimerkiksi kieltolakeja ja alkoholismin hoitoa edustivat rangaistuslaitokset tai ryhtiä elämään tuovat työleirit. (Robinson, 2016.)

Ensimmäisiä alkoholismin sairauskäsitteen tutkijoita oli Edward Morton Jellinek, joka nimitettiin johtamaan Yalen yliopiston alkoholismin tutkimusyksikköä. Jellinek jakoi alkoholismin kehityksen neljään vaiheeseen, jossa kaksi viimeistä ovat pakonomaisen riippuvuuden ohjaamaa. Hän perusti tutkimuksensa AA:n jäsenten kuvauksiin juomaongelmansa etenemisestä. Hänen työtään pidetään edelleenkin pioneerityönä ja käytännössä lähes kaikki myöhemmin laaditut alkoholismin tieteelliset määrittelyt viittaavat siihen tavalla tai toisella. (Tarnaala, 2006)

Vuosisatojen ajan historiassa olleet moralisoivat asenteet voivat vaikuttaa siihen, että joillakin yksilöillä voi olla vielä nykyäänkin näkemys alkoholismista moraalisena ongelmana ja sen saatetaan ajatella olevan kiinni vain tahdonvoimasta. Minnesota-mallisen päihdehoidon ytimessä on kuitenkin käsitys sairaudesta. Tästä syystä voidaan ajatella, ettei ihmistä voida syyttää sairastumisestaan päihderiippuvuuteen, mutta että hän on vastuussa toipumisestaan, jonka keskiössä nähdään olevan raitis eli päihteetön elämä. Päihdehoidon tehtävänä nähdään Minnesota-mallissa olevan yksilön auttaminen saavuttamaan tämä tavoite. Alkoholismin ja päihderiippuvuuden luokitteleminen sairaudeksi sekä 12-askeleen toipumisohjelman ja ammatillisen työotteen yhdistäminen moniammatilliseksi sekä kokonaisvaltaiseksi hoitomuodoksi muovasivat merkittävästi yleistä suhtautumista alkoholismiin ja tarjosivat uudenlaista mahdollisuutta päästä toipumaan siitä.

Hyvien kokemusten myötä Minnesota-mallinen hoito kehittyi ja laajeni seuraavina vuosikymmeninä ensin Yhdysvalloissa ja sittemmin muualla maailmassa. Oinas-Kukkonen viittaa väitöskirjatutkimuksessaan arvioon, jonka mukaan Minnesota-mallisen hoidon syntysijoilla Yhdysvalloissa päihdetyö pohjautuu nykyään 90-prosenttisesti tähän ajattelutapaan (Oinas-Kukkonen, 2013).

Minnesota-mallisen hoidon kehitys on ollut aikanaan merkittävä uudistus päihderiippuvuuden hoidossa. Minnesota-malllinen hoito on luonteeltaan kokonaisvaltaista kuntouttavaa päihdehoitoa, jonka keskiössä on päihderiippuvuuden sairauskäsite. Kokonaisvaltaisen toipumisen edellytyksenä pidetään raitistumista eli päihteestä eroon pääsemistä. Minnesota-malli itsessään on hyvin laaja termi ja jokainen hoitomallia toteuttava yksikkö luo itse omat käytäntönsä. Minnesota-malli ei ole siis yksi yhtenäinen tiivis hoito-ohjelma vaan enemmänkin kattotermi hoitomallissa käytettävälle filosofialle. Heikki Oinas-Kukkonen toteaa väitöskirjassaan, että mallia soveltava hoitopaikka laatii omat sisältönsä painottaen ja käyttäen mallin periaatteita vaihtelevin vahvuusastein (Oinas-Kukkonen, 2013)

Suomeen 12-askeleen toipumisohjelmaan perustuvan hoitoajatuksen toi ensimmäisenä alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkija Toivo Pöysä ja Minnesota-mallista vaikutteita saanut päihdehoitoyksikkö, Kalliolan kuntoutusklinikka, avattiin vuonna 1982. Hoitomallia alettiin kutsua nimellä Myllyhoito (Kettunen&Leppänen, 1994). Minnesota-mallisen päihdehoidon voidaan katsoa saapuneen Suomeen myös toista reittiä pitkin, kun Minnesota-hoito aloitettiin Lapualla vuonna 1992 (Oinas-Kukkonen 2013, 71).

Viimeisen vuosikymmenen aikana on aloittanut useita hoitopaikkoja, jotka käyttävät toiminnastaan termiä Minnesota-malli tai minnesotahoito. Hoitoa tarjoavat paikat ovat omia itsenäisiä toimijoita. Siksi niiden hoitotarjonnassa ja tavassa toteuttaa hoitoa on eroja. Jos etsit itsellesi tai läheisellesi Minnesota-mallista päihdehoitoa, kannattaa tutustua paikkojen erityispiirteisiin ja toimintatapoihin.

Lähteet:
Anderson, D. 1981. Perspectives on Treatment. The Minnesota Experience. Minnesota: Hazelden Foundation.
Kettunen, R., Leppänen, A. 1994. Myllyhoito. Alkoholismista päihteettömään elämäntapaan.
McElrath, D. 1987. Hazelden. A Spiritual Odyssey. USA: Hazelden Foundation.
Robinson,S., Adinoff, B. 2016. The Classification of Substance Use Disorder: Historical, Contextual, and Conceptual Considerations.
Tarnaala, E. 2006. Kuinka alkoholismista tuli sairaus. Teoksessa Peltonen, M. (toim). Alkoholin vuosisata. Helsinki: Hakapaino.
Oinas-Kukkonen, H. 2013. Alkoholistin ja hänen läheisensä samanaikainen toipuminen vapauttavana oppimisprosessina Minnesota-hoidossa. Tampere: Juvenes Print.

Minnesotahoidon tunnuspiirteitä

Alkoholismi on krooninen ja primaarinen sairaus.

Alkoholismi ei ole kenenkään syytä. Kun alkoholismia ei pidetä moraalisena ongelmana, vaan sairautena, henkilön on mahdollista kohdata, myöntää ja hyväksyä tilanteensa.

Alkoholismi on kokonaisvaltainen sairaus.

Sairauteen kuuluvan kieltomekanismin purkaminen on yksi keskeisiä asioita hoidossa. Tämän seurauksena tapahtuu motivoituminen päihteettömään elämään, mikä ei usein ole tilanne vielä hoitoon tullessa.

Hoitotavoitteena päihdehoidossa on täysraittius.

Hoidon yhteydessä saatavalla vertaistuella on positiivinen vaikutus hoidon toimivuuteen.

Alkoholismi on myös läheisiin vaikuttava sairaus ja siksi apua tarjotaan myös heille.

Yhteneväisyyksistä huolimatta Minnesota-malli ei ole yksi yhtenäinen hoito-ohjelma, jota annetaan samanlaisena kaikissa hoitofilosofiaa toteuttavissa paikoissa. Se on enemmän kattotermi käytetylle hoitofilosofialle. Minnesota-malli itsessään on laaja termi ja jokainen hoitomallia toteuttava hoitotaho luo itse omat käytäntönsä ja niiden toimintamalleissa on eroja.

Minnesotahoito Fria-klinikalla

Fria-klinikan vahvuuksia ovat henkilökunnan pitkä kokemus alalla ja ammatillisuus. Tällä on iso merkitys hoidon sisällön ja laadun kannalta. Kaikilla hoitotyötä tekevillä on sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutus. Tämän lisäksi Fria-klinikalla on käytössään koulutusmalli, jonka avulla uudet tekijät perehdytetään ja koulutetaan Minnesota-mallin mukaiseen työhön sellaisena kuin sitä Fria-klinikalla toteutetaan. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme pitäen samalla kiinni hyviksi todetuista toimintatavoista.

Tekijöiden oma toipumiskokemus on hyvin tyypillistä Minnesotahoidossa. Useimmilla Fria-klinikan työntekijöillä on myös oma toipumiskokemus joko päihderiippuvaisena tai läheisenä. Parhaimmillaan se on hyvä työkalu, koska tekijöiden omakohtainen kokemus antaa käytännön ymmärrystä päihderiippuvuuden seurauksista. Toisaalta tekijöiden omakohtainen kokemus voi muodostaa riskin työotteen kapea-alaisuudelle ja tasapäistämiselle.

Oman toipumiskokemuksen lisäksi ammatillisuudella ja tutkitulla näytöllä on tärkeä rooli laadukkaan päihdehoidon toteuttamisessa. Pidämme Fria-klinikalla jälkimmäistä erittäin tärkeänä ja olemme tehneet kehitystyötä, jonka avulla Minnesotahoitoa voidaan toteuttaa hoidossa olevan henkilön yksilöllisyyttä  kunnioittavasti ja ilman vallankäytöllistä työotetta. Jos haluat, voit tutustua tarkemmin aiheeseen Fria-klinikan Miska Mikkosen Laurea-ammattikorkeakoulussa tehdystä opinnäytetyöstä.

Käytämme ylpeänä päihdehoidostamme termiä minnesota-malli. Vaikka hoitomallissa on  kaikille hoitoontuleville yhteisiä tavoitteita kuten täysraittius, Fria-klinikalla jokainen hoitoontuleva henkilö nähdään yksilönä, jolla on omat arvokkaat erityispiirteensä. Jokaisen kohdalla toipuminen on myös yksilöllinen kokemus.  Fria-klinikan henkilökunnan pitkä kokemus ja ammattitaito mahdollistavat tämän. Lisäksi hoitokeskuksemme kodikkuus ja pieni ryhmäkoko mahdollistavat, että voimme ottaa jokaisen hoidossa olevan henkilön yksilölliset tarpeet huomioon. Lue lisää Fria-klinikan hoidosta tai ota meihin yhteyttä.

Usein kysyttyä Minnesota-hoidosta

Miten Fria-klinikka eroaa muista Minnesota-mallisista hoidoista?

Minnesota-mallinen hoito on yleisnimi 12-askeleen toipumisohjelmalle perustuvalle hoitofilosofialle, jota toteutetaan eri tavoilla. Monet Minnesota-malliset paikat nojaavat työotteessaan strukturoituun malliin. Fria-klinikalla käytetään myös näitä elementtejä. Tarkastelemme esimerkiksi hoidossa olevan henkilön lähiverkostoa sukupuun avulla, hoidossa käydään läpi elämäntarina ja päihteiden merkitys siinä sekä lisäksi otamme läheiset mukaan hoitoon läheisviikonlopuissa. Olemme tehneet myös merkittävää kehitystyötä hoitotyössämme. Siksi Fria-klinikan erot useimpiin Minnesota-mallisiin paikkoihin ovat:

  1. Työntekijämme ovat Minnesota-mallisen hoidon kokeneimpia ammattilaisia Suomessa.
  2. Työotteemme perustuu terapiaosaamiseen ja tutkittuun näyttöön eikä työntekijän kokemusasiantuntijuuteen tai ideologisuuteen. Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että käytämme myös elämänkokemustamme hyödyksi silloin kun se palvelee hoidossa olevan henkilön toipumista ja päihdehoitomme tavoitteena on kokonaisvaltainen toipuminen riippuvuudesta raitistumisen avulla.
  3. Hoitoyksikkömme on pieni, kodikas ja majoitus tapahtuu omassa huoneessa.
  4. Otamme huomioon yksilön tarpeet ja tavan omaksua asioita. Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että hoidon tavoitteena on toipuminen päihderiippuvuudesta.
  5. Työotteemme ei perustu vallankäyttöön vaan dialogisuuteen - toimimme yhdessä hoidossa olevan henkilön kanssa toipumisen eteen. Kunnioitamme hoidossa olevan henkilön yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa.
  6. Läheisviikonloppumme toteutetaan rakentavasti ja turvallisesti eikä rikkovasti.
  7. Olemme yrittäjien omistama yksityinen toimija. Uskomme, että kun teemme työmme laadukkaasti, pystymme elättämään itsemme ja toimimaan taloudellisesti kestävästi. Onnistumisemme mitataan ensisijaisesti hoidossa olevien toipumisella eikä sijoitetun pääoman tuotto-odotuksilla.

Hoidetaanko Minnesota-hoidossa kaksoisdiagnoosipotilaita?

Minnesotahoidoissa on eroja, mutta tyypillisesti hoidossa keskitytään päihde- ja läheisriippuvuuden hoitoon. Päihderiippuvuus aiheuttaa usein oireita, joiden diagnostiikka sopii myös moneen psyykkiseen sairauteen tai mielialahäiriöön. Kun henkilö toipuu päihderiippuvuudesta, usein nämä oireet helpottuvat tai jopa katoavat kokonaan. Fria-klinikalla hoitoon tulevalle tehdään kartoitus, jossa huomioidaan myös mahdolliset muut diagnoosit. Mukana kartoituksessa on sairaanhoitaja ja psykiatrian erikoislääkäri. Vaikka itse päihdehoidossa keskitytään päihderiippuvuuteen, otetaan mahdolliset muut diagnoosit huomioon.

Miten Minnesota-mallinen hoito eroaa muista päihdehoidoista Suomessa?

Minnesotahoidossa keskitytään alkoholismin tai laajemmin päihderiippuvuuden hoitoon ja kokonaisvaltaiseen toipumiseen. Pohjalla on alkoholismin sairauskäsitys, josta voit lukea lisää täältä. Tämän vuoksi hoitotavoitteena on pysyvä raittius, ei esimerkiksi juomisen vähentäminen tai väliaikainen tauko päihteiden käytössä. Katkaisuhoidossa keskitytään sen kertaisen juomaputken katkaisemiseen keskittymällä vieroitusoireiden hoitoon. Korvaushoidossa päihteiden käytön haittoja pyritään vähentämään vaihtamalla laiton huume korvaushoitolääkitykseen. Minnesotahoidossa on tyypillistä, että työtä tekevällä henkilökunnalla on omakohtainen toipumiskokemus joko päihderiippuvaisena tai läheisenä. Fria-klinikalla työskentevillä henkilöillä on ammatillisen koulutuksen ja työotteen lisäksi myös omakohtainen toipumiskokemus. Joissakin Minnesotahoitoa tarjoavissa paikoissa työote on pelkästään vertaistuellinen. Minnesotahoidossa läheiset otetaan tavallisesti mukaan hoitoprosessiin. Fria-klinikalla järjestetään päihdehoidon aikana joko läheisviikonloppu tai avohoidon puolella läheispäivä. Fria-klinikalla tarjolla läheisille myös oma läheishoito. Suomessa Minnesotahoidossa on tyypillistä, että hoitoon tulevat henkilöt ovat työelämässä mukana olevia. Osaltaan tämän vuoksi hoitoon hakeutuu henkilöitä paljon yksityisesti ja itsemaksavina tai työnantajan hoitoonohjaamana. Minnesotamalliset hoitopaikat ovat yksityisiä palveluntuottajia, joilta jotkin kunnat myös ostavat päihdehoidon palveluita. Jos henkilö haluaa selvittää maksusitoumuksen mahdollisuutta oman kotikunnan päihdepalveluista, se tulee tehdä ennen hoitoon tuloa.

Ovatko Minnesota-hoito ja AA sama asia?

Minnesotahoito ja AA eivät ole sama asia, joskin niillä on yhteistä historiaa. Minnesotahoidon hoitoideologisena viitekehyksenä toimii 12-askeleen toipumisohjelma, jonka AA on alun perin kehittänyt. Minnesotahoito tunnetaan monissa osissa maailmaa 12-askeleen päihdehoitona. AA on oman määritelmänsä mukaan “miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.” AA on puhtaasti vertaistuellinen yhteisö. Siinä missä AA on puhtaasti vertaistuellinen yhteisö, Fria-klinikalla hoidosta vastaa koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, jotka toimivat myös ryhmäterapian ohjaajina. Hoidon aluksi laaditaan myös yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa hoitoon tulevan henkilön erityiset tarpeet otetaan huomioon. Koska Minnesotahoidossa käytetään paljon ryhmäterapiaa, myös vertaistuella on iso merkitys toipumisessa. Minnesotahoidossa yhdistyvät toimivaksi todetun 12-askeleen toipumisohjelman ja ammatillisen kuntoutuksen parhaat puolet: vertaistuki ja ammatillisuus.

Ovatko kaikki Minnesota-hoitoa tarjoavat hoidot samanlaisia?

Kaikilla Minnesotahoitoa tarjoavilla hoitopaikoilla on tiettyjä samoja toiminta-arvoja. Näitä Minnesotahoidon tunnuspiirteitä on kuvattu aiemmin tällä sivulla. Minnesotamalliset hoitopaikat ovat kuitenkin erilaisia kooltaan, henkilökunnan kokemukseltaan ja osaamiseltaan sekä hoitosisällöiltään. Koska kyseessä on ihmisten tekemää työtä on työotteessa vaihtelua. Tämän vuoksi minnesotamallisten hoitopaikkojen välillä voidaan luonnollisesti olettaa olevan laatueroja, joita ei ole kuitenkaan toistaiseksi tutkittu. Osa Minnesotahoitoa tarjoavista paikoista toimii sosiaali- ja terveydenviranomaisten valvonnan alla ja osa puolestaan ei. Fria-klinikka on Valviran ja Aluehallintoviraston hyväksymä ja valvoma virallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja. Ympärivuorokautisen päihdehoidon yksikkömme on lisäksi Kelan hyväksymä päihdekuntotuslaitos, mikä on edellytyksenä kuntoutusrahan saamiselle hoitojakson ajalta niille kuntoutujille, joita asia koskee. Pidämme omina vahvuuksinamme henkilökunnan pitkää kokemusta alalta, ammattitaitoa sekä kykyä kehittää työotettamme entistä paremmaksi. Lisäksi olemme valinneet pitää hoidossa olevien henkilöiden määrän pienenä, mikä mahdollistaa isompia yksikköjä paremmin yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Pienessä ryhmässä toimiminen on myös mielekkäämpää useimmille hoitoon tuleville henkilöille. Uskomme näiden asioiden tekevän Fria-klinikan päihdehoidosta erityisen laadukasta kokonaisuudessaan hyviä tuloksia tuottavan Minnesota-mallisen hoitokentän sisällä.

Onko Minnesota-hoito uskonnollista?

Minnesotahoito ei ole sidottu mihinkään uskonnolliseen tai aatteelliseen arvomaailmaan. Päihderiippuvuuteen voi sairastua kuka tahansa ja siitä voi toipua kuka tahansa. Joillakin ihmisillä oleva käsitys Minnesotahoidon uskonnollisuudesta voi johtua siitä, että osassa 12-askeleen toipumisohjelmaa käsittelevissä alkuperäisteksteissä esiintyy termejä ”Korkeampi Voima” tai ”hengellisyys”. Osaltaan nämä johtuvat siitä, että 12-askeleen toipumisohjelman alkuperä on 1930-luvun Yhdysvalloissa, jossa kyseisiä sanoja käytetään arkipäiväisemmin kuin suomalaisessa kulttuurissa. Käytännössä jokainen voi käsittää nämä termit kuten itse haluaa. Fria-klinikalla henkilökuntamme koostuu eri tavoin näistä asioista ajattelevista ihmisistä. Kunnioitamme jokaisen henkilökohtaista maailmankuvaa, minkä vuoksi hoidossa ei puhuta uskonnollisista tai poliittisista aiheista. Hoidossa olevien ihmisten henkilökohtaiset vakaumukset ja maailmankuvat edustavat läpileikkausta suomalaisesta yhteiskunnasta.

Asiakkaidemme kokemuksia

Katso mitä asiakkaamme sanovat palveluistamme.

Läheiseni kävi hoidon. Oli käänteentekevä raitistumista edesauttava käännekohta hänen elämässään. Suosittelen lämpimästi, jos läheiselläsi on alkoholiongelma - kärräät hänet Fria-klinikalle. Perhe ja läheisetkin saavat avun.

Tuula R

Osaamista ja kovaa ammattitaitoa - iso suositus!

Tiina R

Täällä on ihmisen hyvä olla, ja terapeutit alansa parhaat! Hoidon saa sekä päihderiippuvainen että hänen läheisensä. Jos oma tai läheisen päihteiden käyttö mietityttää, niin täältä löytyy neuvot ja apu.

Reetta K

Turvallinen ja lämminhenkinen hoitoyhteisö, jota ohjataan vuosikymmenien hoitokokemuksella. Helppo suositella!

Kristian J